Lịch thi lần 2 Học kỳ 1 năm học 2017-2018 của sv khóa 42 Đại học (Tải về) Lịch thi lần 2 Học kỳ 1 năm học 2017-2018 của sv khóa 42 Cao đẳng (Tải về)