Lịch thi cụ thể (Tải về) Sinh viên xem lịch thi dự kiến trên tài khoản cá nhân. Lịch thi trên tài khoản cá nhân sẽ rút ra sinh viên cấm thi ra khỏi danh sách dự thi, khi có danh sách cấm thi từ Giáo viên giảng dạy. Mọi thắc mắc sinh viên phản