Thời khóa biểu học kỳ phụ 2016-2017 – Sinh viên xem và kiểm tra thời khóa biểu của mình. – Sinh viên khóa 39, 40 có thể xem trên tài khoản cá nhân. – Sinh viên có thể đăng ký điều chỉnh học phần theo thông báo trước đây