Chương trình đào tạo Cao đẳng

  1. Ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm): Chương trình đào tạoTiến trình đào tạo
  2. Ngành Kỹ thuật sửa chữa và Lắp ráp máy tính: Chương trình đào tạo;  Tiến trình đào tạo
  3. Ngành Công nghệ Chế tạo máy: Chương trình đào tạo;
  4. Ngành CNKT Cơ điện tử: Chương trình đào tạo;  Tiến trình đào tạo
  5. Ngành Cơ điện tử: Chương trình đào tạo
  6. Ngành Cắt gọt kim loại:  Chương trình đào tạo
  7. Ngành Hàn: Chương trình đào tạo
  8. Ngành CNKT Nhiệt: Chương trình đào tạo
  9.  Ngành CNKT cơ khí:  Chương trình đào tạo;  Tiến trình đào tạo
  10. Ngành Điện công nghiệp:  Tiến trình đào tạo