Chương trình đào tạo Đại học

1. Ngành Công nghệ thông tin:

Chương trình đào tạo

– Tiến trình đào tạo: Chuyên ngành Hệ thống thông tinChuyên ngành Kỹ thuật phần mềm;

Chuyên ngành khoa học máy tínhChuyên ngành Truyền thông và mạng máy tính

2. Ngành Công nghệ Chế tạo máy:  Chương trình đào tạo;  Tiến trình đào tạo

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Tiến trình đào tạo

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử: Chương trình đào tạoTiến trình đào tạo

5. NGành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa:

–  Chương trình đào tạo: Chuyên ngành hướng Điều KhiểnChuyên ngành hướng Tự Động Hoá

– Tiến trình đào tạo

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: Chương trình đào tạo;  Tiến trình đào tạo

7. Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông: Chương trình đào tạoTiến trình đào tạo

8. Ngành Công tác xã hội: Chương trình đào tạoTiến trình đào tạo

9. Ngành Công nghệ thực phẩm: Chương trình đào tạoTiến trình đào tạo

10. Ngành Công nghệ sinh học:  Chương trình đào tạoTiến trình đào tạo

11. Ngành Thú y: Chương trình đào tạoTiến trình đào tạo