Tiếng anh tương đương cấp độ A2

Gõ từ khóa cần tìm vào ô “Search” để tìm kiếm các quyết định. Ví dụ: “2017”, “7/2017”, “khóa 02”