Tốt nghiệp Đại học chính quy

Quyết định mới nhất:
+ Quyết định số 145/QĐ-ĐHSPKTVL-ĐT về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 2 bổ sung năm 2020.
+ Quyết định số 126/QĐ-ĐHSPKTVL-ĐT về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020.

Danh sách các quyết định khác: