Danh mục: Quyết định

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Quyết đinh công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019: Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chính quy Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề Thời gian tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2019: 13g30′ ngày 16/3/2019

Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học VLVH Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học chính quy Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng chính quy Quyết định công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề Quyết định khen thưởng tốt nghiệp đợt 2 năm 2018