Tháng: Tháng Tám 2017

Cơ sở pháp lý

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ Điều lệ trường đại học Luật giáo dục đại học (08/2012/QH13); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục đại học 2018 Quy định đào tạo tín chỉ: Quy định đào tạo tín chỉ áp dụng từ năm