Tiếng Anh tương đương trình độ A1

Quyết định mới nhất:
+ Quyết định số 58/QĐ-TTNNTH về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng nhận Tiếng Anh tương đương cấp độ A1 (Khóa 16).

Danh sách các quyết định khác: