Trích từ quy định đào tạo tín chỉ: 1. Sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học khác được xét chuyển vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:   a) Cùng trình độ (hoặc cao hơn), có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm