Lịch đánh giá Chuyên đề, Tiểu luận tổng quan trình độ Tiến sĩ, tháng 04/2024 Thời gian: ngày 06-07/4/2024 Địa điểm: Xưởng G, Trung tâm T-Tep