(Tải danh sách) Sinh viên kiểm tra tất cả dữ liệu liên quan để làm căn cứ xét tốt nghiệp và in bằng, bảng điểm tốt nghiệp. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về phòng Đào tạo chậm nhất đến hết ngày 22/3/2017 Sau ngày 22/3/2017 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết, Sinh