Toàn trường xem và thực hiện theo nội dung thông báo.