Sinh viên toàn trường xem và thực hiện theo nội dung thông báo.