Thông báo v/v cập nhật TKB học kỳ 2 năm học 2019-2020

Toàn trường xem và thực hiện theo nội dung thông báo.