Quy định chuyển trường

Trích từ quy định đào tạo tín chỉ:

1. Sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học khác được xét chuyển vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

  a) Cùng trình độ (hoặc cao hơn), có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

b) Được Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật chấp nhận.

 c) Không thuộc một trong các trường hợp không được phép chuyển trường quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên không được phép chuyển đến trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong các trường hợp sau:

a) Sinh viên đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Vĩnh Long hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

b) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa.

c) Sinh viên đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

3. Thủ tục chuyển trường:

a) Sinh viên xin chuyển trường phải làm hồ sơ xin chuyển trường theo quy định của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

b) Trưởng phòng Đào tạo giúp Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần mà sinh viên chuyển đến được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sinh viên xin chuyển đi và chương trình hiện tại của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

4. Hồ sơ chuyển trường bao gồm:

  • Đơn xin chuyển trường (Mẫu đơn chuyển trường)
  • Giấy báo trúng tuyển của trường đang học (có cùng phương thức tuyển sinh với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, có kết quả bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của trường cùng năm đó)
  • Kết quả học tập ở trường đang học có xếp loại từ trung bình trở lên.
  • Kết quả rèn luyện ở trường đang học có xác nhận sinh viên không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

Lưu ý: khi sinh viên có quyết định được phép chuyển trường đến học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phải nộp đầy đủ hồ sơ sinh viên theo đúng quy định của nhà trường