Cơ sở pháp lý

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ Điều lệ trường đại học Luật giáo dục đại học (08/2012/QH13) Quy định đào tạo tín chỉ Quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy Quy định mức thu học phí Qui định xét tuyển Đại học SPKT: Năm 2014; Năm 2016; Năm 2018; Năm 2019 Quy định công