Thông báo xét tuyển hệ Đại học Sư phạm kỹ thuật cho Sinh viên Khóa 48 – Năm học 2023 – 2024

Quy định xét Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2023

Nội dung thông báo

Mẫu đơn đăng ký

Mẫu bảng tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký của Cố vấn học tập