Tác giả: Nguyễn Thanh Ngọc

Kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Sinh viên kiểm tra kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018. Mọi vấn đề thắc mắc phản hồi qua mail của phòng Đào tạo (địa chỉ pdtvlute@gmail.com) Thời gian kiểm tra: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/7/2018 Sau ngày 29/7/2018 mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. Kết quả

Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 như sau: Từ ngày 30/01/2018 đến ngày 07/02/2018 Sinh viên đăng ký dự lễ phát bằng tốt nghiệp tại http://pdt.vlute.edu.vn/index.php/dang-ky-du-le-tot-nghiep/ Ngày 09/02/2018 tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp với quy trình như sau (Tải về)

Cơ sở pháp lý

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ Điều lệ trường đại học Luật giáo dục đại học (08/2012/QH13); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục đại học 2018 Quy định đào tạo tín chỉ: Quy định đào tạo tín chỉ ban hành năm 2018