Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp Thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Học viên tự kiểm tra thông tin cá nhân, mọi thắc mắc phản hồi về Phòng đào tạo qua email: sdhvlu@vlute.edu.vn .

Thời gian phản hồi: chậm nhất đến hết ngày 05/11/2023